Taneční a baletní škola Cinderella - ceník kurzů

Balet pro nejmenší:
1 x 60 minut týdně pololetí září - leden 2.600,-
2 x 60 minut týdně pololetí září - leden 4.200,- (technika na špičkách)
2 x 90 minut týdně pololetí září - leden 5.500,- (technika na špičkách)

Balet pro dospělé:
Cena jedné lekce 75 min/ 140,- Kč, lze platit jednotlivé lekce před začátkem.
Permanentka na pololetí cca 3000,- Kč (dle poctu lekci 10°/°sleva)
Možnost objednání individuálních tanečních lekcí 60 minut / 500kč s nácvikem sól, přípravou na soutěže, pokročilí se mohou věnovat i tanci na špičkách.

Řád školy

Docházka

Každou absenci je třeba oznámit pedagogovi. Takto zameškanou výuku není možno nahradit. Pozdními příchody nesmí žáci narušovat lekce. Pro žáky jsou závazné pokyny pedagogů včetně kázně a pořádku. Za škody způsobené na zařízení sálu a budovy plně odpovídají. V případě opakovaného porušování Řádu baletní školy Cinderella může být žák z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se při vyloučení nevrací.

Platby

Školné přijímáme buďto v hotovosti oproti písemnému potvrzení v den zápisu žáka, anebo formou bezhotovostního převodu na bankovní účet. Školné zahrnuje platby vždy na jedno pololetí. Současně zákonní zástupci vyplní své kontaktní informace, případně kontakt na osobu, která dítě na výuku doprovází.

Náhrada výuky

Pololetní výuka obsahuje průměrně 19 vyučovacích hodin v délce trvání 75 nebo 90 min. V případě nemoci pedagoga zajistí baletní škola odpovídající zástup, jen v naléhavých případech bude výuka nahrazena, a to po dohodě s rodiči.

Žádost o vrácení školného

V případě, že žák z vážných důvodů (např. změna bydliště, dlouhodobá nemoc apod.) nemůže dále kurzy navštěvovat, je třeba tuto skutečnost písemně doložit vyučujícímu pedagogovi. V těchto případech bude poměrná část školného (- 10%) vrácena.

Pojištění

Doporučujeme, aby byl každý žák pojištěn pro případ úrazu, a to s účinností nejpozději ode dne zahájení školní docházky, přičemž úrazové pojištění musí trvat minimálně po dobu školního roku.

Pro rodiče

Za cennosti se neručí. Osobní věci je možné vzít s sebou na baletní sál. Pohyb rodičů po budově není v souladu s řádem školy Emy Destinnové povolen. Z bezpečnostních důvodů se řetízky a objemnější náušnice na výuku nedoporučují.

Veřejná vystoupení

Vstup rodičů do výuky není dovolen, termín ukázkových hodin bude včas oznámen. Pokud bude dítě zařazeno do nácviku na představení či soutěž, musí se po dohodě s rodiči zúčastňovat mimořádných zkoušek.Labuť
Labuť
Labuť